Política de privadesa

Ens preocupa la teva privadesa

L’accés i ús del lloc web https://einatime.com/  (d’ara endavant, “Web””) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

EINATEC CONSULTING, S.L. (d’ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament “EINATEC”, “nosaltres”, “nostre” o “ens”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o el “usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, EINATEC es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, EINATEC complirà amb les premisses establertes en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) i qualssevol altres regulacions correlatives d’aplicació en vigor a cada moment.

Sobre la base d’això, EINATEC. informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulti els apartats a continuació:

Identitat del Responsable del tractament: EINATEC CONSULTING, SL

NIF: B62648456

Adreça postal: C/ d’Astúries 16-18, 08915, Badalona

Telèfon : 93 115 66 40

Correu electrònic: info@einatec.com

Les dades personals facilitades i recollits, ja sigui mitjançant els formularis disponibles en la Web, correus electrònics i/o crides, seran emprats amb els següents propòsits: (a) respondre, atendre i gestionar a les consultes, qüestions i/o sol·licituds realitzades pels diferents usuaris; (b) prestar els nostres serveis de conformitat amb l’Avís Legal; (c) garantir el correcte funcionament tècnic de la Web; i (d) utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

Les bases legals per a tractar les seves dades personals són: (a) l’existència d’una relació precontractual i/o contractual; (b) quan resulti necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per EINATEC; (c) quan hagi donat el seu consentiment; i (d) quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries de EINATEC.

Les dades obtingudes seran conservats mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejats.

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

  • Personal autoritzat d’EINATEC o els seus representants actuant en nom d’EINATEC, subjectes a les lleis de protecció de dades que siguin aplicables;
  • autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
  • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions d’EINATEC). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i havent fet el corresponent contracte d’encàrrec de tractament, de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables.

Tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament les seves dades.

Per a això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que s’estableix en el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscrivissin les clàusules tipus de la Unió Europea.

No vendrem ni divulgarem a tercers cap informació o dada personal que vostè hagi proporcionat en el nostre lloc web i que pugui identificar-lo a vostè directament o indirectament.

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals : vostè podrà preguntar a EINATEC si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir-hi.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes .
  • Dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades.
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament : en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament : EINATEC deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades : en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, EINATEC facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
  • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals.

Si ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, el pot retirar quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici dels vostres drets us preguem que ens ho comuniqueu per escrit a EINATEC CONSULTING, SL C/ d’Astúries 16-18, 08915, Badalona o envieu-nos un e-mail a info@einatec.com : . Si es té dubtes sobre la seva identitat, pot ser necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per fer-ho, podeu utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

Us informem del dret que us assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf ), i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, EINATEC aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, EINATEC prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. EINATEC no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

Els professionals que treballen en EINATEC i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a EINATEC, en el seu cas. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recapta en la Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaç des de la nostra Web o que visiti de qualsevol altra manera.

EINATEC té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per EINATEC.

EINATEC tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de EINATEC podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

EINATEC no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqui’s amb nosaltres escrivint a info@einatec.com

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. EINATEC es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

Data de la darrera actualització: abril de 2021.